Op platt: Woans beleew ick Wihnachten!

369
Foto: Schulz
Dieser Artikel wird Ihnen präsentiert von

Dat weer grod letzt Johr. Allns füng so scheun an. Min Fruu fangt bald no Johanni (24.6.) mit dat Wihnachtsgeschenke inköpen an. Se weet genau wat de Olen, de Jungen, se sülben und ick allns bruken könn. För mi geiht dat so richtig Mitte November erst los. Jeed Johr datsülbige: Dannenboom in de Plantaag vun min besten Fründ utseuken. Höchte von’n Fautbodden bit an de Deck. Pries und Leewertermin, allns klor. De elektrischen Kerzen samt Kugeln, Dannenboomfaut und all den annern Klööterkram för Buten und Binnen von’n Böhn rünnerholn.

Erstmol kieken ob dat allns noch funktioneert und glänzt. Echte witte Lichte schall de Boom in de gaude Stuuv jo ok noch hebben. Löpt all so as wü uns dat vörstellt harrn. De Dannen-boom wart in de erste Adventswoch leewert und wü ward beide krank, bannig krank – – Wihnachten kannst vergeeten!

Twee Daag vör Wihnachten telefoneert wü de Noberschaft aff. „Köönt jü noch een Dannenboom bruken, wü verschenkt unsen ?“… Antwort: „ Nee, min Mann het güstern grad een besorgt“. De nächste Nobersch: „Min Mann is grod ünnerwegens und holt den Dannenboom“. De drütte har sin Boom all op den Faut. Ick heff upgeeven. Düt Johr gift dat keen Dannenboom.Tau schaad. De Nordmanndann blift Buten, licht achtern Schuppen – und keen Minsch kann se bruken.

Hilligabend – no‘t Freuhstück güng mi dat all beeter, ick kunn all vör de Döör – und uns Dannenboom licht noch jümmer achtern Schuppen, is doch tau schaad.-
Dor keem mi de Idee, du hest doch noch so’n ole elektrische Kerzen-Kett mit föftein scheune witte Kerzen, so as freuher. Probeer doch mol, ob de noch goht. Watt för een Freid, se lücht!!!! Nu aber her mit den Dannenboom und den Faut dortau. De Boom wart Hilligabend vörmiddachs up de Terass upstellt, Elektro-Kabel vun‘n Schuppen no den Boom hen, 15 Kerzen rupp und dat Licht geiht an. Sturmseeker ward dat Ganze ok noch mokt.
An 24. Dezember het de scheunste Dannenboom vun Kaffeetied för uns Finster bit midden in Nacht lücht. Nich bots dat, de Boom het bit to de Hillige Dreikönige, 6. Januar noch lücht. Dat het uns so gaut gefolln, wat hebbt wü besloten? De Boom kümmt nich mehr in de gaude Stuuv, he blift Buten nächst Johr!

Nächst Johr – is düt Johr – de Boom lücht all to’n 1. Advent up uns Terass in all de Finster vun uns leewe Noberschaft – und natürlich ganz ganz scheun för uns…

Beleewt un upschreeven vun Gerhard Schulz, Hamfelln, 27. November 2018